Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förslag till direktiv om ett kombinerat tillstånd för arbete

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

DO vill dock framhålla att myndigheten ser positivt på förslagen i avsnittet equal rights som rör områdena bostad och rätten till ekonomiskt bistånd och som syftar till att stärka tredjelandsmedborgares lika rättigheter och möjligheter.

Beslut i detta ärende (DO 2022/911) har fattats av Lars Lindgren efter utredning och förslag av utredaren Shrikant Ward.

Lars Lindgren, enhetschef utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 juli 2022