Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Träffsäkert - Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utredning.

DO har inte några synpunkter på huvuddelen av de förslag som utredningen lägger fram, men kan konstatera att några av förslagen aktualiserar frågor om allas tillgång till lika rättigheter och möjligheter. DO har till exempel noterat att några förslag är utformade på sätt som kan riskera att missgynna kvinnor.

Det finns bland annat anledning att fråga sig om avskaffandet av flerbarnstillägget kan komma att innebära en försämring för en redan ekonomiskt utsatt grupp som ensamstående kvinnor med barn. DO noterar även att det i utredningen konstateras att de förslag som lämnas avseende bostadsbidrag och underhållsstöd kommer att ha olika konsekvenser för män och kvinnor. DO vill mot denna bakgrund understryka vikten av att socialförsäkringssystemet säkerställer kvinnors lika rättigheter och möjligheter.

När det kommer till det solidariska ansvaret vid återbetalning av bostadsbidraget för makar och sambor, och bedömning att det bör kvarstå, kan DO även här se att det föreligger en risk för att kvinnor missgynnas. I utredningen övervägs en individualisering av bostadsbidraget, men utredningen kommer fram till att en individualisering inte är en tillräcklig lösning på de problem med solidariskt betalningsansvar som har lyfts fram. Utredningen föreslår mot den bakgrunden inget avskaffande av det solidariska betalningsansvaret.

Som utredningen uppmärksammar har Försäkringskassan tidigare föreslagit att det månatliga bostadsbidraget bör beräknas utifrån hushållets gemensamma ekonomiska situation, men beviljas individuellt med hälften var av det beviljade beloppet.

Bakgrunden till detta är att Försäkringskassan menar att en gemensam utbetalning inte är förenlig med jämställdhets­perspektivet och att problemen vid en eventuell återbetalning av bidraget med det solidariska återkravet är stora när makarna har separerat efter det att gemensamt bostadsbidrag har betalats ut.

DO menar mot denna bakgrund att utredningens förslag är otillfredsställande och att förslaget inte löser de problem som i dag finns med det solidariska ansvaret vid återbetalning av bostadsbidraget och som riskerar att missgynna kvinnor.

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Ulrika Bertilsson.

Lars Lindgren, chef för analys- och utvecklingsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 23 mars 2023
Till toppen