Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolverkets förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över förslagen i den ovan nämnda utredningen. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som berör myndighetens verksamhetsområde.

Examens- och programmål

DO ser positivt på Skolverkets intention att i de nationella programmen för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan synliggöra och förstärka vissa övergripande aspekter såsom demokrati och jämställdhet som finns i läroplanerna för dessa skolformer. I examens- och programmålen för de flesta program betonas nu vikten av att belysa kunskap om de mänskliga rättigheterna och från juridiska kunskapsområden som till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160).

DO vill i detta sammanhang framhålla vikten att kunskaper om diskrimineringslagen (2008:567) ingår i examensmålen för samtliga nationella gymnasieprogram och i programmålen för gymnasiesärskolans nationella program.

För att kunna ta tillvara sina rättigheter som framtida arbetstagare behöver alla elever ha kunskap om diskrimineringsförbudet i arbetslivet och arbetsgivarnas skyldighet att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Där det är relevant för deras framtida yrkesutövande behöver eleverna dessutom ha kunskaper om diskrimineringsförbudet inom andra samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen, som till exempel i samband med tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder, inom vård och omsorg samt i utbildningsväsendet. Det gäller bland annat för barn- och fritidsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, hotell- och turismprogrammet på gymnasieskolan och för motsvarande program i gymnasiesärskolan.

Programgemensamma ämnen

DO ser positivt på att de nationella minoriteterna behandlas i flera av de föreslagna programgemensamma ämnesplanerna. Enligt DO är det dock viktigt att även frågor och teman som tangerar diskriminering behandlas i följande ämnesplaner.

Samhällskunskap

Av ämnesplanen för samhällskunskap framgår att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämlikhet, jämställdhet, de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter. DO anser att det även är angeläget att behandla frågor som rör diskriminering och kunskaper om diskrimineringslagen inom ramen för samhällskunskapsämnet och förslår att detta tydliggörs i ämnesplanen.

Historia

I ämnesplanen för historia behandlas de nationella minoriteterna och samerna som urfolk som del i det centrala innehållet. DO anser att det dessutom är viktigt att ur ett historiskt perspektiv även behandla andra grupper och diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Religionskunskap

Enligt DO saknas det i ämnesplanen för religion en tydlig skrivning om rätten till religionsfrihet och dess betydelse på individ-, grupp- och samhällsnivå. Det är också viktigt att belysa hur rätten till religionsfrihet påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, som till exempel förekomst av diskriminering.

Idrott och hälsa

DO förslår att det i ämnesplanen för idrott och hälsa på ett mer konsekvent sätt framhålls vikten av att elevernas lärande och utveckling utgår från deras individuella förutsättningar. Det gäller även vid bedömning av elevers prestationer i ämnet. Det är en förutsättning för att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna delta i undervisningen på lika villkor.

Beslut i detta ärende (LED 2022/75) har fattats av Lars Lindgren efter utredning och förslag från utredaren Magdalena Sievers.

Lars Lindgren
Chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 maj 2022
Till toppen