Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för vissa skyddsbehövande

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utkast till lagrådsremiss. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2022/198) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Anna Ericsson.

Lars Lindgren, chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 april 2022