Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som berör myndighetens verksamhetsområde.

DO har uttalat sig angående säkerhetsprövningar tidigare. I yttrandet över betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) underströk DO vikten av att säkerhetsprövningar sker med beaktande av diskrimineringslagens och regeringsformens förbud mot diskriminering, och framhöll att utredningen saknade en analys utifrån ett diskrimineringsperspektiv. DO menade också att det kan finnas skäl att överväga att införa en möjlighet för individen att begära överprövning av säkerhetsprövningar, så att eventuella risker för osakliga bedömningar minimeras.

De synpunkter som DO då lämnade är relevanta även inom ramen för remissbehandlingen av SOU 2021:82. Med anledning av att utredningen föreslår att krav på samtycke ska tas bort och att säkerhetsprövningen av totalförsvarspliktiga kan komma att göras under mycket lång tid, finns det enligt DO:s bedömning, nu ytterligare skäl att införa en möjlighet för de som genomgår säkerhetsprövning att begära överprövning av beslut.

Beslut i detta ärende (LED 2021/616) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Anna Ericsson.

Lars Lindgren, chef för Utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 mars 2022