Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är positiv till utredningens förslag. Att få stöd i val av driftlösning från Myndigheten för digital förvaltning ger utrymme för ett bredare och djupare beslutsunderlag än myndigheten idag rimligen kan ta fram på egen hand.

Frivillig anslutning till samordnad statlig it-drift bör öka möjligheten att hitta den för myndigheten mest effektiva driftlösningen.

DO, med sina drygt 100 anställda, ligger precis över den gräns som anges för vilka myndigheter Kammarkollegiet föreslås få uppdraget att upphandla ramavtal för it-drift. Då avrop från Kammarkollegiets ramavtal är den driftlösning som DO använder idag så ser myndigheten att det är önskvärt att Kammarkollegiet även i framtiden tillhandahåller den möjligheten för myndigheter med mer än 100 anställda. Alternativen som annars återstår är att gå med i den samordnade statliga it-driften eller att göra en egen upphandling. Det senare alternativet är så resurskrävande att det troligen inte är rimligt för en liten myndighet, vilket i princip styr in DO i samordnad statlig it-drift oavsett om det är mest kostnadseffektivt eller ej.

DO anser därför att uppdraget till Kammarkollegiet, att upphandla ramavtal för it-drift, inte bör begränsas till att enbart omfatta myndigheter med högst 100 anställda. Dessa ramavtal bör även kunna nyttjas av myndigheter med något fler än 100 anställda.

Beslut i detta ärende (LED 2021/620) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av IT-ansvarig Lennart Stafström. I handläggningen har också enhetschefen Lena Björk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 mars 2022
Till toppen