Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

DO anser, såsom också framhålls i utredningen, att det i framtiden vore relevant att utreda hur kontraheringsplikten fungerar vad gäller de privata sjukvårdsförsäkringarna. Detta mot bakgrund av att till exempel individer med vissa funktionsnedsättningar kan ha svårare att få teckna försäkringar och att försäkringsbolag ibland kan göra bedömningar utifrån generella föreställningar om en funktionsnedsättning snarare än individuella bedömningar av det enskilda fallet.

Beslut i detta ärende (LED 2021/503) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredaren Ulrika Bertilsson.

Lars Lindgren, chef utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 december 2022