Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att yttra sig över ovannämnda promemoria. DO har inte några synpunkter på promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2021/530) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredaren Carl Ekström. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Johanna Fernlund och experten Tarik Qureshi deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 december 2021