Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

DO har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s verksamhetsområde.

Förslaget om innovation av digitala läromedel

Utredningen föreslår att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för myndighetens arbete med att främja innovation. För att alla elever ska kunna ta del av läromedel på ett likvärdigt sätt krävs att läromedlen anpassas och tillgängliggörs för elever med funktionsnedsättning och deras olika förutsättningar och behov. DO ställer sig positiv till detta förslag.

Digitala läromedel omfattas inte uttryckligen av den aktuella utredningen och har inte heller omfattats av tidigare utredningars uppdrag. DO vill betona vikten av att den digitala utvecklingen av läromedel för elever med funktionsnedsättning utreds noggrant. Det är angeläget att frågan om anpassningar av och tillgång till dessa läromedel för elever med funktionsnedsättningar inte ytterligare skjuts på framtiden.

I övrigt ställer sig DO positiv till utredningens förslag.

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av Isa Lund. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lars Lindgren, experten Tarik Qureshi, sektionschefen Carolina Stiwenius och utredaren Björn Brodin deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 december 2021