Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden

DO har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s verksamhetsområde.

DO instämmer i promemorians bedömning att ett författningsreglerat demokratikriterium bör införas för stöd ur Allmänna arvsfonden och att det bör utformas med utgångspunkt i Demokrativillkorsutredningens förslag i SOU 2019:35. DO bedömer att det demokratikriterium som föreslås i promemorian i sak är liktydigt med Demokrativillkorsutredningens förslag, inklusive villkoret att stöd inte får lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, som agerar inom ramen för verksamheten, diskriminerar individer eller grupper eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde. I likhet med vad DO anförde i sitt remissyttrande över Demokrativillkorsutredningens förslag välkomnar DO dels att även sådana diskriminerande handlingar som faller utanför diskrimineringslagens (2008:567) tillämpningsområde omfattas av exkluderingskriteriet, dels att även en överträdelse av principen om alla människors lika värde omfattas av kriteriet.

DO instämmer vidare i vad som anförs i promemorian i fråga om att exkluderingskriteriet som rör icke-diskriminering och alla människors lika värde inte utesluter att stöd ur Allmänna arvsfonden i vissa fall bör kunna ges till organisationer som riktar sig till enbart vissa grupper av individer, till exempel kvinnor, ungdomar eller personer med viss etnisk tillhörighet, om sådan särorganisering är nödvändig för att uppfylla syftet med organisationens verksamhet. När det gäller sådana handlingar från en organisations sida som omfattas av diskrimineringslagens tillämpningsområde finns det som promemorian nämner också i diskrimineringslagen undantagsregler, bland annat inom arbetslivet, som innebär att särbehandling av vissa grupper ibland kan vara tillåten om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är nödvändiga och lämpliga för att uppnå syftet. Om ett sådant undantag kan motivera att organisationen tillämpar någon form av särbehandling i verksamheten bör det alltså inte hindra att stöd ges ur Allmänna arvsfonden.

Beslut i detta ärende (LED 2021/507) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av experten Tarik Qureshi. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Lovisa Strömberg och Lars Lindgren deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 3 december 2021