Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Riksarkivets författningsförslag

Yttrande över Riksarkivets författningsförslag gällande dels Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd vid framställning av elektroniska handlingar, dels föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav, FormatE.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har beretts tillfälle att yttra sig över ovannämnda författningsförslag. DO lämnar inga synpunkter på författningsförslagen FormatE.

Beslut i detta ärende har fattats av Maria Oygun, beslutande chef efter utredning av verksjuristen Anders Delphin, föredragande. I den slutliga handläggningen har också verksjuristen Cecilia Bjurström deltagit.

Maria Oygun, chef för ekonomi och inköpsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 december 2021
Till toppen