Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående departementspromemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2021/385) har fattats av enhetschef Lars Lindgren efter föredragning av utredare Magdalena Sievers. I den slutliga handläggningen har också sektionschef Cecilia Narby deltagit.

Lars Lindgren, chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021