Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har uppmanats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som berör DO:s uppdrag och verksamhetsområde.

DO ställer sig generellt positiv till utredningens förslag gällande föräldraskap efter assisterad befruktning utomlands för den kvinna i en samkönad relation som inte fött barnet. DO anser att förslagen kan bidra till att stärka tillgången till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön och sexuell läggning.

DO välkomnar att en av utgångspunkterna för förslagen som gäller assisterad befruktning utomlands är att den föräldraskapsrättsliga regleringen inte utan tungt vägande skäl bör skilja på personer beroende på kön eller sexuell läggning. DO noterar dock att vissa sådana skillnader kommer att kvarstå gällande förslagen om assisterad befruktning utomlands.

Beslut i detta ärende (LED 2021/366 ) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredaren Hanna Wilson. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Lars Lindgren och Annelie Sjögren, sektionscheferna Annika Höög, Cecilia Narby och Linnea Sigeman samt utredaren Ulrika Bertilsson deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 oktober 2021