Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

DO har ombetts att yttra sig över ovannämnda betänkande.

DO har utifrån sitt uppdrag följande synpunkter.

DO delar utredningens uppfattning att samlagsbegreppet behöver ändras så att det inte längre utgår från en heterosexuell norm. DO ser positivt på att samlagsbegreppet i straffbestämmelserna om våldtäkt och våldtäkt mot barn utvidgas till att uttryckligen omfatta även anala och orala samlag.

Det kan av samma skäl ifrågasättas om det är rimligt att straffbestämmelserna om samlag med avkomling och samlag med syskon enbart omfattar vaginala samlag. DO anser därför att 6 kapitlet 7 § brottsbalken (1962:700) bör analyseras vidare under den fortsatta beredningen.

Beslut i detta ärende (LED 2021/316) har fattats av Johanna Fernlund efter utredning och förslag från utredaren Sara Lemouré.

Johanna Fernlund, sektionschef på rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 oktober 2021