Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En ny lag om ordningsvakter m.m.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s verksamhetsområde.

I utredningen föreslås att ordningsvakter ska ges ytterligare befogenheter för att i större utsträckning bistå Polismyndigheten. I utredningen lyfts problematiken med diskriminerande etnisk profilering och att denna problematik bland annat ska motverkas med en stärkt ordningsvaktsutbildning där momentet som avser olaga diskriminering kan behövas byggas ut för att fördjupa kunskaperna om diskriminering generellt men också kunskaper om etnisk profilering. DO ser positivt på förslaget om förstärkt utbildning i diskrimineringsfrågor.

Mot bakgrund av att utredningen dels aktualiserar befogenheter för ytterligare tvångsåtgärder utifrån Polismyndighetens uppdrag, dels tar upp risker för diskriminerande etnisk profilering finner DO dock att det finns anledning för DO att återigen påtala behovet av att offentlig verksamhet fullt ut bör omfattas av förbudet mot diskriminering. DO skrev år 2014 till regeringen för att uppmärksamma begränsningarna i diskrimineringslagens skydd i detta avseende. Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen har fått ett tilläggsdirektiv som bland annat omfattar frågan om hur diskrimineringsskyddet i offentlig verksamhet kan ändras för att skyddet mot diskriminering ska bli så heltäckande som möjligt.

Beslut i detta ärende (LED 2021/320) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Bodil Fransén. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Annelie Sjöberg, Lovisa Strömberg, Martin Mörk och Lars Lindgren samt sektionschefen Linnea Sigeman deltagit.

Lars Arrhenius
Diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022