Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utredning. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s verksamhetsområde.

DO är generellt positiv till utredningens förslag då de föreslagna åtgärderna kan bidra till att stärka tillgången till lika rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning.

I de förslag som utredningen presenterar används begreppet funktionshinder och inte funktionsnedsättning. Detta med hänvisning till att funktionshinder i dag används på fler ställen i lagstiftningen, exempelvis bestämmelsen om personkretstillhörighet (1 § LSS). Utredningen gör bedömningen att det kan vara olämpligt att införa begreppet funktionsnedsättning på ett ställe i lagen utan att samtidigt ändra i övriga delar, vilket inte ingått i utredningens uppdrag. I det sammanhanget vill DO framföra vikten av att terminologin i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade framgent ses över i syfte att säkerställa en korrekt och enhetlig användning av begreppet funktionsnedsättning.

Beslut i detta ärende (LED 2021/329) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredare Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också sektionschef Cecilia Narby, chefsjurist Mattias Falk, enhetschef Lars Lindgren och stabschef Lovisa Strömberg deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 september 2021
Till toppen