Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Gode män och förvaltare – en översyn

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s verksamhetsområde.

Allmänna synpunkter på utredningen

DO konstaterar inledningsvis att utredningen inte närmare har bedömt innebörden och räckvidden av de allmänna kommentarerna från FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning [1] i de delar som har bäring på frågor om godmanskap och förvaltarskap. Någon anledning till detta redovisas inte.

Anpassade digitala tjänster för huvudmän och ställföreträdare

Utredningen bedömer att myndigheter, banker och andra som tillhandahåller digitala tjänster bör ta fram anpassade digitala tjänster som kan användas av huvudmän och ställföreträdare. I samband med detta ställer sig utredningen även positiv till det förslag som lämnats i betänkandet SOU 2019:14, som innebär att en säker statlig e-legitimation, tillgänglig för alla, ska tas fram.

DO ställer sig positiv till förslag som ökar möjligheten för personer som rättshandlar genom ställföreträdare att använda digitala tjänster. Att dessa personer utestängs från sådana tjänster skulle även kunna utgöra en fråga om diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Linn Grönholdt Palm. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Lars Lindgren, Annelie Sjöberg och Lovisa Strömberg, chefsjuristen Mattias Falk, sektionscheferna Cecilia Narby och Linnea Sigeman samt utredaren Olle Andersson Brynja deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 maj 2022
Till toppen