Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utredning. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s verksamhetsområde.

DO välkomnar insatser som kan bidra till att kompensera för merkostnader som har samband med enskilda individers funktionsnedsättning och som kan finnas eller uppstå för individer med bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Utredningen bedömer att dess förslag om en schabloniserad ersättning kommer att innebära att enskilda som bor i bostad med särskild service enligt LSS inte drabbas av, eller riskerar att drabbas av, merkostnader som hänger samman med hyran. Huruvida den föreslagna ersättningsnivån kommer att kunna säkerställa att enskilda inte kommer att få merkostnader som hänger samman med hyra har DO inte förutsättningar att bedöma. I sammanhanget bör dock framhållas vikten av ett helhetsperspektiv på situationen för personer med funktionsnedsättning med insatser enligt LSS, och på de system och ersättningar som finns, så att dessa också bidrar till att säkerställa dessa individers tillgång till lika rättigheter och möjligheter.

Beslut i detta ärende (LED 2021/217) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredare Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också sektionschef Cecilia Narby, chefsjurist Mattias Falk och stabschef Lovisa Strömberg deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021