Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinations­program för personer 75 år och äldre

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att yttra sig över Folkhälsomyndighetens underlag om att Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre. DO lämnar utifrån sitt uppdrag och verksamhets­område följande synpunkter.

I diskriminerings­lagen (2008:567) finns i fråga om hälso- och sjukvård ett undantag för diskrimineringsgrunden ålder, som medger särbehandling som har samband med ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Som ett exempel på en sådan åldersgräns som bör kunna omfattas av undantags­regeln nämns i lagens förarbeten att avgifter inte tas ut av äldre för vaccinationer mot influensa.(Not1)

Såvitt framgår av Folkhälsomyndighetens i dag gällande rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper (not 2) rekommenderas vaccination till bland annat alla personer som är 65 år eller äldre. Av det remitterade underlaget framgår också att andra länder som har ett rutinprogram för PPV23-vaccination av alla äldre traditionellt börjar vid 65 års ålder.

DO konstaterar att det i det remitterade materialet inte redovisas några närmare överväganden som motiverar den valda åldersgränsen om 75 år för att omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram för pneumokock­vaccination. I underlaget anges endast kortfattat att sjukdomsincidensen av invasiv pneumokocksjukdom och pneumokockpneumoni i åldersgruppen 65–74 år i Sverige för närvarande förefaller så låg att ett program med ”ett erbjudande om vaccin vid 75 års ålder kan övervägas”.

Det är med utgångspunkt i tillgängligt material inte möjligt för DO att med tillämpning av den ovan nämnda undantagsbestämmelsen i DL säkert bedöma om den föreslagna åldersgränsen utgör ett lämpligt och nödvändigt medel för att uppnå ett berättigat syfte. Frågeställningen bör uppmärksammas i den fortsatta beredningen.

Beslut i detta ärende (LED 2021/262) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Christina Jönsson. I den slutliga handläggningen har också deltagit chefsjuristen Mattias Falk, enhetschefen Annelie Sjöberg, sektionschefen Linnea Sigeman och stabschefen Lovisa Strömberg.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Noter

Not 1: Prop. 2011/12:159 s 49.
Not 2: Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper, Folkhälsomyndigheten, Stockholm, 25 januari 2019, artikelnummer 20114 (https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/ Länk till annan webbplats. , hämtad 2021-05-14).

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 juni 2021