Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över ovannämnda promemoria. DO har ingen erinran mot förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2021/173) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av verksjurist Cecilia Bjurström. I den slutliga handläggningen har också chefen för ekonomi- och inköpsenheten Maria Oygun och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021