Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO saknar anledning att på diskrimineringsrättslig grund rikta någon erinran mot utskottets förslag och avstår från att i övrigt lämna några synpunkter på promemorians innehåll.

Beslut i detta ärende (LED 2021/256) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Maya Hald. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk och sektionschefen Johanna Fernlund deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 juli 2022