Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i betänkandet. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s verksamhetsområde.

I motiven till förslaget om direktinskrivning i förskolan anges att vårdnadshavare till barn som tillhör målgruppen för direktinskrivning av likabehandlingsskäl bör kunna uttrycka önskemål om vid vilken förskola deras barn ska placeras. Som författningsförslaget är formulerat framgår emellertid inte denna möjlighet. DO vill därför framhålla att regleringen bör utformas på ett sätt som säkerställer att den berörda gruppen vid en jämförelse med andra föräldrar inte missgynnas med avseende på möjligheten att erhålla en förskoleplacering i enlighet med sitt önskemål.

DO saknar vidare en analys av förslagets eventuella konsekvenser för barn som talar nationella minoritetsspråk. Enligt DO:s uppfattning finns det i denna del anledning att belysa hur förslaget, som endast tar sikte på barns språkutveckling i svenska, förhåller sig till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och det allmännas särskilda ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken enligt språklagen samt Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.

Utredningen föreslår även att förskolan ska göras obligatorisk från 5 års ålder. Utgångspunkten för förslaget är att förskolan har positiva effekter på barns utveckling och lärande på både kort och lång sikt. Det saknas dock en konsekvensanalys av hur förslaget påverkar barn med funktionsnedsättning, som kan ha mer individuella behov och förutsättningar för utveckling. Ett exempel kan vara barn som har behov av att vistas i en mindre grupp och därför idag väljer att istället delta i pedagogisk omsorg.

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Linn Grönholdt Palm. I den slutliga handläggningen har också stabschefen Lovisa Strömberg, enhetscheferna Annelie Sjöberg och Martin Mörk, tillförordnade enhetschefen Lars Lindgren, chefsjuristen Mattias Falk och sektionschefen Linnea Sigeman deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 juli 2022