Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolverkets förslag till allmänna råd med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovan nämnda förslag. DO har med utgångspunkt i myndighetens uppdrag följande synpunkter.

DO konstaterar att de frågeställningar som behandlas i utkastet till allmänna råd i vissa typer av situationer har ett nära samband med diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Det finns därför i det praktiska arbetet med dessa frågor anledning för tillämparen att förhålla sig även till sistnämnda regelverk.
I anslutning till de synpunkter som DO tidigare framfört vid det samrådsförfarande som genomfördes under våren 2020 anser DO därför att det är lämpligt att i de allmänna råden, samt i det kompletterande stödmaterialet, i relevanta delar erinra om diskrimineringslagens innehåll.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2021/167) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Annelie Sjöberg och Lovisa Strömberg samt sektionschef Cecilia Narby och chefsjurist Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 maj 2021