Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovan nämnda betänkande. DO har med utgångspunkt i myndighetens uppdrag följande synpunkter.

7 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

DO är positiv till att en grundutbildning införs för nyrekryterade statsanställda. DO kan dock inte utifrån befintligt underlag bedöma om det – med hänsyn till de resurser som kan krävas – är motiverat att låta ett sådant utbildningsobligatorium omfatta även befintlig personal.

8 Utbildningens syfte och innehåll

Kunskap om diskriminering och diskrimineringslagstiftningen
Tillitsdelegationen lämnar relativt detaljerade förslag på innehåll och moment i utbildningen, men DO saknar aspekter som rör diskrimineringslagstiftningen. Att utelämna kunskap om diskriminering i en grundutbildning för statsanställda innebär att en viktig del av rollen som statsanställd förbigås. DO anser därför att lärandemål och innehåll behöver kompletteras med kunskap om diskriminering och diskrimineringslagstiftningen.

Enligt DO:s uppfattning finns det vidare starka skäl som talar för att inom ramen för en sådan del av utbildningen även anlägga ett historiskt perspektiv. Att statliga tjänstemän ges kunskaper om på vilket sätt historien är sammanflätad med den nuvarande situationen och med den diskriminering som alltjämt förekommer bedömer DO som en viktig del av den förtroendeskapande funktion som en utbildning av detta slag kan fylla.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2021/28) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Ammar Makboul. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg, sektionschefen Cecilia Narby, HR-generalisten Lotta-Karin Hansson, enhetschefen Christina Ågren och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Ammar Makboul, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 april 2021
Till toppen