Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående handlingsprogram.

DO ställer sig generellt positiv till initiativet till ett handlingsprogram för bevarande av de samiska språken och har med utgångspunkt i myndighetens ansvarsområde inget att erinra mot förslagen till åtgärder i handlingsprogrammet.

För att det föreslagna handlingsprogrammet med dess åtgärder inom olika samhällsområden ska kunna genomföras och få önskad effekt är det enligt DO:s uppfattning angeläget att utöver denna typ av språkpolitiska åtgärder också ta hänsyn till den diskriminering som talarna av språken utsatts för genom historien och alltjämt kan vara utsatta för. Det finns därför anledning att genomföra de i handlingsprogrammet föreslagna åtgärderna för att stärka språken parallellt med åtgärder som syftar till att säkerställa principen om icke-diskriminering och ett ansvarstagande för den politik och för övergrepp mot samer genom historien som bidragit till dagens situation. Som DO tidigare har framhållit finns det också skäl att mer fördjupat utreda frågor rörande enskildas möjligheter till överprövning av beslut och möjligheten att bestämmelser om tillsyn tydligare förs in i lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

I handlingsprogrammet föreslås att språk ska införas som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen (2008:567). DO är positiv till att frågan utreds, och anser detta lämpligen kan ske inom ramen för en bredare översyn där det även i övrigt övervägs om det finns skäl att utvidga diskrimineringslagens tillämpningsområde genom att förändra den nuvarande avgränsningen till de i lagen intagna sju diskrimineringsgrunderna.

Beslut i detta ärende (LED 2020/538) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Björn Brodin. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen för utvecklings- och analysenheten Lovisa Strömberg, experten Lars Lindgren och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Björn Brodin, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2022
Till toppen