Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förslag till revideringar av miljöledningsförordningen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är generellt positivt inställd till förslaget och vill särskilt framhålla det värdefulla i att fokus för myndigheternas arbete föreslås vara på direkt miljöpåverkan. En sådan inriktning skapar enligt DO:s mening bättre möjligheter att på ett systematiskt sätt bedriva ett effektivt förbättringsarbete och för att påverka de miljöaspekter som berörda myndigheter har faktisk rådighet över.

De myndigheter som omfattas av förordningens tillämpningsområde skiljer sig i hög grad åt vad gäller typ av verksamhet och potentiell miljöpåverkan. Enligt DO:s uppfattning är det mot denna bakgrund önskvärt att rutinerna för rapportering utformas med en viss flexibilitet och på ett sätt som medger en anpassning till de olika myndigheternas skilda förutsättningar.

DO ser också att det inför de föreslagna förändringarnas genomförande kan finnas skäl för Naturvårdsverket att erbjuda myndigheterna ytterligare stöd och vägledning i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för samtliga myndigheter att på ett strukturerat sätt fullfölja sina miljöåtaganden.

Slutligen noterar DO att det i den gällande lydelsen av aktuell förordning (26 §) felaktigt anges att myndigheten hör till Kulturdepartementet.

Beslut i detta ärende (LED 2020/475) har fattats av Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius efter utredning och förslag från lokal- och säkerhetssamordnaren Said Kanni. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lena Björk, stabschefen Katarina Rydberg och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021