Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2020/540) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från utredaren Jamal Nijim. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021