Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

Enligt 2 kap. 13 § diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering förbjuden i fråga om verksamhet inom socialtjänsten. I bestämmelsens förarbeten anges att med sådan verksamhet avses verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Därutöver avses sådan verksamhet som anges i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

I syfte att tydliggöra vilka verksamheter som omfattas av socialtjänstlagens tillämpningsområde föreslås i betänkandet att det i lagen ska införas en uttrycklig definition av begreppet socialtjänst med visst innehåll. Härutöver föreslås att en utredning ska ges i uppdrag att se över omfattningen av begreppet socialtjänst i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Enligt DO:s uppfattning är det angeläget att, såväl vid den fortsatta beredningen av det nu aktuella ärendet som i samband med eventuella framtida ställningstaganden till omfattningen av begreppet socialtjänst i annan lagstiftning, noggrant överväga vilka konsekvenser som förändringar av definitionen av begreppet socialtjänst i de aktuella lagarna eventuellt kan komma att få för diskrimineringslagens materiella tillämpningsområde.

En utgångspunkt vid dessa överväganden måste enligt DO:s mening vara att det diskrimineringsrättsliga skydd som enskilda idag åtnjuter enligt 2 kap. 13 § diskrimineringslagen inte bör inskränkas.

Beslut i detta ärende (LED 2020/391) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen för utvecklings- och analysenheten Lovisa Strömberg, enhetschefen för rättsenheten Annelie Sjöberg, sektionschefen Linnea Sigeman, chefsjuristen Mattias Falk och utredaren Bodil Fransén deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021