Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

Enligt 2 kap. 13 § diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering förbjuden i fråga om verksamhet inom socialtjänsten. I bestämmelsens förarbeten anges att med sådan verksamhet avses verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Därutöver avses sådan verksamhet som anges i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

I syfte att tydliggöra vilka verksamheter som omfattas av socialtjänstlagens tillämpningsområde föreslås i betänkandet att det i lagen ska införas en uttrycklig definition av begreppet socialtjänst med visst innehåll. Härutöver föreslås att en utredning ska ges i uppdrag att se över omfattningen av begreppet socialtjänst i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Enligt DO:s uppfattning är det angeläget att, såväl vid den fortsatta beredningen av det nu aktuella ärendet som i samband med eventuella framtida ställningstaganden till omfattningen av begreppet socialtjänst i annan lagstiftning, noggrant överväga vilka konsekvenser som förändringar av definitionen av begreppet socialtjänst i de aktuella lagarna eventuellt kan komma att få för diskrimineringslagens materiella tillämpningsområde.

En utgångspunkt vid dessa överväganden måste enligt DO:s mening vara att det diskrimineringsrättsliga skydd som enskilda idag åtnjuter enligt 2 kap. 13 § diskrimineringslagen inte bör inskränkas.

Beslut i detta ärende (LED 2020/391) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen för utvecklings- och analysenheten Lovisa Strömberg, enhetschefen för rättsenheten Annelie Sjöberg, sektionschefen Linnea Sigeman, chefsjuristen Mattias Falk och utredaren Bodil Fransén deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen