Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s verksamhetsområde.

I kommittédirektiven för utredningen ingick att särskilt bedöma hur förslagen förhåller sig till principen om icke-diskriminering. DO konstaterar att någon sådan analys inte görs i betänkandet och att några skäl för detta inte redovisas. Detta bedömer DO vara en brist.

DO har i övrigt inga synpunkter på betänkandets innehåll.

Beslut i detta ärende (LED 2020/450 ) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Linn Grönholdt Palm. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Annelie Sjöberg, Lovisa Strömberg och Martin Mörk, chefsjuristen Mattias Falk och sektionschefen Linnea Sigeman deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021