Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s verksamhetsområde.

I kommittédirektiven för utredningen ingick att särskilt bedöma hur förslagen förhåller sig till principen om icke-diskriminering. DO konstaterar att någon sådan analys inte görs i betänkandet och att några skäl för detta inte redovisas. Detta bedömer DO vara en brist.

DO har i övrigt inga synpunkter på betänkandets innehåll.

Beslut i detta ärende (LED 2020/450 ) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Linn Grönholdt Palm. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Annelie Sjöberg, Lovisa Strömberg och Martin Mörk, chefsjuristen Mattias Falk och sektionschefen Linnea Sigeman deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021