Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Justitiedepartementets promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2020/310) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Maya Hald. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Johanna Fernlund deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021