Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolverkets förslag på ändringar i kursplaner och kunskapskrav

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över Skolverkets förslag till ändringar i följande föreskrifter:

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden,

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:29) om kunskapskrav för grundsärskolans ämnen och ämnesområden,

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:66) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning,

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:67) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden

Samiska

I Skolverkets förslag finns skrivningar rörande modersmålsundervisning i romani chib, finska, meänkieli och jiddisch, men inte om samiska. Det saknas information om att kursplanen i samiska från sameskolan ingår i grundsärskolans läroplan. DO delar Skolverkets bedömning att grundsärskolan skulle behöva en anpassad kursplan i samiska och ser positivt på att Skolverket arbetar för att kunna få till en ändring.

Mänskliga Rättigheter, demokrati och diskriminering

Frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering tas upp i de samhällsorienterade ämnena under rubriken "Leva i världen". DO anser att det kan finnas risk för att dessa teman i undervisningen kan komma att behandlas på ett sätt som ligger långt ifrån elevers vardag. Det är viktigt att förmedla till eleverna att de själva är rättighetsbärare.

DO har avgränsat sitt yttrande till sådana frågor som har relevans för myndighetens verksamhetsområde.

Beslut i detta ärende (LED 2020/412) har fattats av Lars Lindgren, efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lars Lindgren, tillförordnad enhetschef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021