Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ökad trygghet för visselblåsare

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

DO välkomnar utredningens förslag att införa en ny lag med syfte att öka tryggheten för visselblåsare. Den föreslagna lagen kan enligt DO:s bedömning förväntas bidra till att tystnadskulturer bryts upp och därigenom öka benägenheten för enskilda att lämna uppgifter om lagöverträdelser och missförhållanden på arbetsplatser, däribland olika former av diskriminering. En sådan utveckling kan inverka positivt även på uppgiftslämnande som inte omfattas av den nya lagens skydd.

Med utgångspunkt i myndighetens verksamhets- och ansvarsområde avstår DO från att i övrigt lämna några synpunkter på förslagets innehåll och utformning.

Beslut i detta ärende (LED 2020/300) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Carl Ekström. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Annelie Sjöberg, sektionschefen Johanna Fernlund och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2022
Till toppen