Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Socialförsäkringsutskottets promemoria. DO har granskat promemorian med utgångspunkt i de frågor som berör myndighetens verksamhetsområde.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2020/229) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Ellen Jenmert. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Johanna Fernlund deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021