Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings och rehabiliteringsprocess

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som berör myndighetens verksamhetsområde.

DO välkomnar utredningens ansats att öka samverkan mellan berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen, det kommer troligtvis underlätta för fler individer på lite längre sikt.

En relativt sett stor grupp av personer i sjukskrivning har en funktionsnedsättning. DO erfar genom uppgifter som inkommer till myndigheten om diskriminering av personer med funktionsnedsättning eller bristande tillgänglighet hos myndigheter vissa krav som ställs i kontakten med de ansvariga myndigheterna i fråga kan utgöra hinder för individer med exempelvis kognitiva svårigheter eller personer i psykisk ohälsa.

Det rör sig om individer vilka kan ha svårt att föra sin talan, fylla i såväl som skicka in blanketter i tid, komma på möte etcetera. Bristande kunskaper om vad som kan utgöra hinder för individer som tillhör dessa grupper kan också bidra till att sjukskrivningsprocessen upplevs som komplicerad och otillgänglig.

För att överbrygga de hinder som finns krävs utöver att höja kunskapsnivån också att ett diskrimineringsperspektiv anläggs i planeringen och styrningen av dessa processer – något som DO avslutningsvis vill lyfta som angeläget att beakta i den fortsatta beredningen av förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2020/236) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Olle Andersson Brynja, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021