Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över Skolverkets förslag. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget att upphäva de allmänna råden om utbildning för nyanlända elever.

Stöd och vägledning avseende utbildning för nyanlända elever

Erfarenheter från DO:s arbete inom skolområdet visar att det generellt finns brister i kunskap om diskrimineringslagen och dess betydelse för arbetet i skollagsreglerade verksamheter hos både skolhuvudmän, skolchefer, rektorer och skolpersonal. Detta kan riskera att leda till diskriminering av enskilda barn och elever i skollagsreglerade verksamheter. Även elever och vårdnadshavare saknar ofta kännedom och kunskap om diskrimineringslagen, vilket försvårar för dem att kunna ta tillvara sina rättigheter.

Det är därför mycket angeläget att diskrimineringslagen behandlas i Skolverkets stöd och vägledning avseende utbildning för nyanlända elever och beaktas i de allmänna råden i fall att de kommer att finnas kvar i reviderad form.

Skolverkets arbete med stöd och övriga insatser

DO vill också framhålla vikten av att Skolverket tillämpar ett antidiskrimineringsperspektiv i arbetet med stöd och vägledning och i samband med övriga insatser som riktas direkt och indirekt till målgruppen nyanlända elever.

Beslut i detta ärende (LED 2020/230) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen