Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som berör myndighetens verksamhetsområde.

Utifrån de omständigheter som beskrivs i promemorian om att det finns problem kopplade till den praktiska tillämpningen av bestämmelsen, och de eventuella risker för diskriminering som detta skulle kunna innebära, välkomnar DO förslagen.

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021