Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:128)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Skolverkets förslag till upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:128) om ämnesplan för ämnet flygyrkesteknik i gymnasieskolan.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget. DO vill dock uppmärksamma att det saknas en analys av vilka konsekvenser förslaget kan få för elever som av olika skäl, till exempel på grund av anpassad studiegång, har behov av förlängd studietid.

Beslut i detta ärende (LED 2020/195) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021