Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Behörighet i samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utkast till lagrådsremiss. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

DO är positiv till ambitionen att höja statusen för såväl samiska språket som för lärare i samiska, men ställer sig frågande till hur förslaget på krav på behörighet för att undervisa i ämnet samiska i sameskolan ska realiseras. Det ges inte högskole- eller universitetsutbildningar i flera av de samiska varieteterna. I de varieteter, i vilka det ges kurser, saknas en stabilitet och kontinuitet i genomförandet av kurserna vilket innebär att det vissa terminer eller läsår inte heller går att läsa dessa varieteter. DO saknar i promemorians konsekvensanalys resonemang avseende detta och huruvida tidsramen 1 juli 2022 är adekvat samt vad som händer med undervisningen i samiska om målet att ha behöriga lärare inte nås inom den utsatta tiden.

DO har inget att erinra mot de förslag som lämnas i promemorian rörande förändringarna i läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan.

Beslut i detta ärende (LED 2020/68) har fattats av chefen för utvecklings- och analysenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Björn Brodin. I den slutliga handläggningen har också chefen för utvecklingssektionen Cecilia Narby och utredaren Magdalena Sievers deltagit.

Lovisa Strömberg, chef utvecklings- och analysenheten

Björn Brodin, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen