Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

Förslaget innebär att Polismyndigheten, Migrationsverket och utlandsmyndigheterna ska få möjlighet att med stöd av utlänningsdatalagen behandla känsliga personuppgifter i testverksamhet om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Syftet med förslaget är att göra det möjligt för nämnda myndigheter att till exempel pröva och utveckla ny teknik för att kunna uppfylla de krav som ställs enligt vissa EU-rättsakter vad gäller olika kontroller, bland annat biometriska kontroller, i samband med utlänningars inresa, utresa och vistelse.

De biometriska kontroller som avses är bland annat användningen av system för ansiktsigenkänning. I promemorian anges att testverksamhet är en förutsättning för att nämnda typ av system ska kunna användas på ett rättssäkert och icke-diskriminerande sätt.

Det finns i detta sammanhang anledning att understryka att användning av automatiserade system för ansiktsigenkänning kan medföra en betydande risk för diskriminering (Frågeställningen har bland annat behandlats av EU:s byrå för grundläggande rättigheter i dess publikationer Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement (2019) och Preventing unlawful profiling today and in the future: a guide (2018). Se även EU kommissionens White Paper on Artificial Intelligence – a European approach to excellence and trust, COM (2020) 65 final, s. 11 och 18.). Det är därför angeläget att man vid utformningen av de aktuella systemen ägnar frågan uppmärksamhet, och att ett eventuellt införande av systemen anstår till dess det kunnat konstateras att deras användning inte ger upphov till diskriminerande effekter.

Med dessa kommentarer har DO ingen erinran mot förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2020/144) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Maria Oygun, chefsjurist Mattias Falk och enhetschef Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Cecilia Bjurström, verksjurist

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2022
Till toppen