Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som berör myndighetens verksamhetsområde.

DO delar utredningens analys

Sammantaget tillstyrker DO förslaget. Myndigheten kan, bland annat genom analys av de anmälningar som vi får in, se att det finns omfattande problem i skolan för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Problem som också kan kopplas ihop med risker för diskriminering, något som till exempel synliggörs i Malmö tingsrätts dom mål nr T 11646-17.

Problematiskt att använda begreppet "neuropsykiatrisk svårighet"

DO vill peka på vissa problem med att använda uttrycket "neuropsykiatriska svårigheter" i de föreslagna examensmålen. Begreppet förefaller bygga på föreställningen att neuropsykiatriska diagnoser är nedsättningar mer än tillstånd. En liknande föreställning skulle kunna bidra till att blivande lärare i förlängningen kommer att känna till vilka brister som kan kopplas till olika diagnoser, snarare än vilka olika stödåtgärder som kan behövas med fokus på en enskild elev, men även på grupp- och organisationsnivå.

Detta blir problematiskt i synnerhet vad gäller just dessa diagnoser som omfattar ett mycket stort spektrum av tillstånd och därmed också en stor spännvidd av behov hos individer.

Sex- och samlevnadskunskap bör vara ett examensmål även för special- och förskollärare

Det kan slutligen anmärkas att förslagen kring att säkerställa ökad kompetens vad gäller sex- och samlevnadskunskap framstår som väl avvägda.

DO önskar dock framföra att kunskapsmålen "visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad." även bör ingå i examensmålen för special- och förskollärare. Detta mot bakgrund att sex- och samlevnads kunskap är viktigt i alla nivåer i det svenska utbildningssystemet och bör finnas med genomgripande i examensmålen, även för exempelvis speciallärare som i sitt yrke förväntas möta ett stort antal elever med funktionsnedsättning.

Beslut i detta ärende (LED 2020/48) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Lovisa Strömberg, sektionschef Cecilia Narby och utredare Magdalena Sievers deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Olle Andersson Brynja, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021