Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolverkets förslag samt förslag till ändringar

Skolverkets förslag till en ny ämnesplan, ändringar av ämnesplaner och ändrad programstruktur inom barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS­ och fastighetsprogrammet samt förslag till ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att under­ visa i ett yrkesämne.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på de ovan nämnda förslagen.

DO vill dock generellt påtala vikten av att kunskaper om diskrimineringslagen ingår i utbildningen på de program som berörs av förslagen. Detta förutsätter i sin tur att lärare som undervisar på dessa program är väl insatta i denna lagstiftning och dess betydelse för arbetet inom de yrken som ingår i de olika programmen.

Text likalydande med detta yttrande bifogas också införd i en av Skolverket anvisad svarsblankett.

Beslut i detta ärende (LED 2019/529) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 februari 2022
Till toppen