Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Styrkraft i funktionshinderspolitiken

Diskrimineringsombudsmannen har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

Som framhålls i betänkandet ska genomförandet av funktionshinderspolitiken i enlighet med riksdagens beslut inriktas mot fyra områden, varav ett är att förebygga och motverka diskriminering.
Med hänsyn till det allvarliga samhällsproblem som diskriminering som har samband med funktionsnedsättning, bland annat i form av bristande tillgänglighet, idag otvivelaktigt utgör finns det anledning att understryka den viktiga roll som funktionshinderspolitikens effektiva genomförande kan komma att spela inom detta område. DO instämmer i utredningens utgångspunkt att arbetet med att förebygga och motverka diskriminering är att se som en sådan tvärgående uppgift som bör ingå som integrerad del i samtliga aktörers arbete med funktionshinderspolitikens styrning, genomförande och uppföljning.

DO välkomnar vidare utredningens förslag att genom tillägg till förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken fastslå att principen om universell utformning ska utgöra utgångspunkten för myndigheternas tillgänglighetsarbete, liksom förslaget om införandet i förordningen av ett krav på samråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i processer som rör genomförande, uppföljning och analys av funktionshinderspolitiken. Utöver att detta synes vara väl i linje med Sveriges åtaganden enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns det enligt DO:s uppfattning anledning att utgå från att båda förslagen på ett effektivt sätt kan bidra till att det av riksdagen fastslagna målet för funktionshinderspolitiken uppnås.

DO avstår i övrigt från att framföra några synpunkter på betänkandets innehåll med hänvisning till att den grundläggande frågeställning som utredningen haft att ta ställning till – hur ett ändamålsenligt styr- och uppföljningssystem inom detta område bör vara utformat – till största del kräver överväganden som faller utanför myndighetens primära kunskaps- och verksamhetsområde.

Beslut i detta ärende (LED 2019/369) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från chefsjuristen Mattias Falk. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg samt experten Tarik Qureshi deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Mattias Falk, chefsjurist

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021