Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har förelagts att yttra sig över Ds 2019:2, Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem. DO avgränsar sitt yttrande till de områden i promemorian som har relevans för myndighetens ansvarsområde.

DO har uttalat sig beträffande en höjning av den så kallade LAS-åldern i samband med tidigare remisser, senast i anslutning till Ds 2018:28. DO anförde då att det är allmänt vedertaget att fysiska och psykiska förmågor avtar med stigande ålder, men också att det är högst individuellt i vilken takt detta sker. Det innebär att det finns betydande skillnader mellan lika gamla individer vad gäller deras förmåga att utföra ett arbete. Eftersom förmågorna är individuella bör bedömningen av den enskildes förutsättningar att fullgöra arbetsuppgifterna också ske på individuell basis. Kravet i 7 § LAS på saklig grund vid uppsägning av personliga skäl är kopplat till individen och dennes förmåga att utföra de arbetsuppgifter som följer av anställningsavtalet. En bedömning som sker utifrån en schablon som bygger på kronologisk ålder strider mot kravet på saklig grund för uppsägning på ett sätt som för den enskilde kan framstå som omotiverat och därför diskriminerande.

De argument som DO då anförde är fortfarande relevanta inom ramen för remissbehandlingen av Ds 2019:2, i synnerhet beträffande den bedömning som arbetsgruppen gör i avsnitt 5.7.1. Särbehandling som har samband med kronologisk ålder utgör som utgångspunkt diskriminering.

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsman Agneta Broberg efter utredning och förslag från Cecilia Asklöf. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk, processchefen Martin Mörk och utredaren Mira Hjelm Östh deltagit.

Agneta Broberg. diskrimineringsombudsman

Cecilia Asklöf. utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen