Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tid för utveckling – delbetänkande av utredningen för hållbart arbetsliv över tid

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har inte varit en av de remissinstanser som anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO finner likväl skäl, mot bakgrund av det uppdrag myndigheten har, att inkomma med vissa synpunkter på förslaget.

Det är framförallt 11 § i förslaget till förordning om utvecklingsledighet som aktualiserar en diskrimineringsrättslig frågeställning. Den föreslagna bestämmelsen har följande lydelse:

"Utvecklingsledigheten får inte påbörjas efter utgången av den kalendermånad då personen uppnår en ålder som motsvarar lägsta åldern för uttag av allmän pension, minskad med tre år."

Enligt DO:s uppfattning kan en sådan bestämmelse som bygger på ett kronologiskt ålderskriterium stå i strid med förbudet mot diskriminering som har samband med ålder som bland annat följer av EU:s arbetslivsdirektiv (Rådets direktiv 2000/78/EG).

Direktivet föreskriver som huvudregel att det inte får förekomma någon direkt eller indirekt diskriminering bland annat på grund av ålder (artikel 2.1).

Utredningen har gjort bedömningen att den föreslagna bestämmelsen skulle omfattas av det undantag från diskrimineringsförbudet som föreskrivs i artikel 6.1 arbetslivsdirektivet.

EU-domstolen har i mål C-388/07 (Age Concern England) uttalat sig om de krav som uppställs för undantag som meddelas mot bakgrund av artikel 6.1:

"medlemsstaterna har ett betydande utrymme för skönsmässig bedömning när de väljer vilka medel de vill använda för att uppnå för sin socialpolitik. Detta utrymme för skönsmässig bedömning får emellertid inte leda till att genomförandet av principen om icke-diskriminering på grund av ålder undergrävs. Allmänna påståenden om att en viss åtgärd är avsedd att ingå i sysselsättningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken eller yrkesutbildningspolitiken räcker inte för att visa att målet med den aktuella åtgärden kan motivera att det görs undantag från principen om icke-diskriminering på grund av ålder, och de utgör inte heller omständigheter som gör det rimligt att anta att de valda medlen är ägnade att uppnå detta mål."

För att en nationell reglering ska kunna godtas under artikel 6.1. arbetslivsdirektivet måste alltså vissa krav uppfyllas i lagstiftningsarbetet. DO noterar här att utredningen endast helt översiktligt förklarar på vilka grunder åtgärden skulle kunna godtas. Det saknas särskilt resonemang kring åtgärdens lämplighet och nödvändighet. Detta framstår som en brist i sammanhanget.

Mot denna bakgrund finns det enligt DO skäl att regeringen i den fortsatta beredningen särskilt undersöker den föreslagna regleringens förenlighet med arbetslivsdirektivet och förbudet mot åldersdiskriminering.

Beslut i detta ärende (LED 2018/374) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Mira Hjelm Östh. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Peter Wråke och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Mira Hjelm Östh, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen