Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående skrivelse. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

DO ser positivt på att stödet, som tidigare givits enbart till trossamfund, också ska kunna sökas och beviljas organisationer i det civila samhället.

DO anser att de skyddade grunder för vilka statsbidraget kan sökas bör omfatta samtliga de skyddade grunderna i diskrimineringslagen. Utredningen påtalar exempelvis att kvinnor är en grupp som utsätts på särskilda sätt, genom en koppling till sexuella trakasserier eller genom missgynnande som har samband med både diskrimineringsgrunden kön och trosuppfattning. Ändå saknas grunden kön i uppräkningen av grunder som organisationens säkerhetsarbete ska kunna knytas till.

Skrivelsen använder formuleringen ”på grund av” i relation till de skyddade kategorierna. DO förordar den formulering som återfinns i diskrimineringslagen, ”har samband med”. Det är inte egenskaperna hos individer som gör att de särskilt kan riskera att utsättas för våld, hot eller trakasserier utan de föreställningar och reaktioner som finns i omgivningen.

När det gäller rätten att kunna söka och beviljas statsbidrag vill DO betona vikten av att denna tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och i principen om icke-diskriminering.

Utredningen föreslår att Kammarkollegiet ska fatta beslut om och ansvara för utbetalningar av bidraget efter hörande av Polisen. Skrivelsen redogör för olika trossamfunds och föreningars skilda upplevelser av tilliten till staten och rättsväsendet. DO menar att det är viktigt att dessa upplevelser tas i beaktande när den föreslagna beslutsordningen bereds vidare.

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Eva Nikell. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen för Utvecklingsenheten, Lovisa Strömberg, deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Eva Nikell, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen