Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

DO välkomnar åtgärder som på olika sätt kan stärka de olika nationella minoritetsspråkens ställning, inte minst inom skolan, och ställer sig därför positiv till utredningens förslag om att införa nationellt minoritetsspråk som eget ämne. Det finns dock anledning att begrunda de argument som förefaller ligga bakom, och som i betänkandet motiverar, förslaget.

Utredaren verkar mena att vissa språk, i detta fall de nationella minoritetsspråken, har en naturlig särställning och att dessa språk därför ska behandlas annorlunda. DO menar att det är en sak att argumentera för att det krävs särskilda insatser för de nationella minoritetsspråken med utgångspunkt i konventionsrättigheter och utifrån diskrimineringsaspekter, särskilt med tanke på dagens situation och övergrepp genom historien. Det är en helt annan sak att argumentera för att det finns en naturlig olikhet mellan olika språk som motiverar ett särskiljande mellan olika språk på såväl en teoretisk nivå som praktiskt i fråga om insatser och i förhållande till individers rätt till sitt språk.

DO hade önskat att utredningen tydligare redogjort för brister i dagens system för undervisning i nationella minoritetsspråk i förhållande till mänskliga rättigheter och principen om icke-diskriminering.

Utredningen föreslår att regeringen ska utreda om språk ska upptas som diskrimineringsgrund eller om en så kallad öppen lista ska införas i diskrimineringslagen. DO har i förhållande till liknande förslag gjort bedömningen att språk som diskrimineringsgrund skulle kunna innebära ett stärkt skydd mot diskriminering som har samband med språk och att frågan bör utredas vidare.

Beslut i detta ärende (LED 2018/30) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Björn Brodin.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Björn Brodin, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021