Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

Finlandssvenskars ställning i Sverige

Utredningen har haft i uppdrag att utreda huruvida finlandssvenskar ska erkännas som nationell minoritet i Sverige. Utredningen bedömer att finlandssvenskar uppfyller tre av de fyra kriterier som Sverige satte upp i samband med ratificeringen av Europarådets minoritetskonventioner, men att finlandssvenskar saknar sådana historiska och långvariga band med Sverige som krävs för ett erkännande som nationell minoritet.

DO har svårt att ta ställning till utredningens slutsats eftersom det historiska material som presenteras i utredningen är begränsat. Inför den fortsatta beredningen av frågan och mot bakgrund av de konsekvenser ett icke-erkännande kan innebära för gruppen menar DO att frågan om finlandssvenskars historiska band till Sverige bör göras till föremål för en mer fördjupad utredning i likhet med de utredningar som gjordes i samband med erkännandet av judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige.

Frågan om utökade åtaganden enligt språkstadgan

DO har inget att invända mot de förslag utredningen lämnar angående utökade åtaganden avseende språkstadgan. DO delar utredningens bedömning att frågan om ett utökat åtagande till språkstadgans artikel 13, punkterna 1.b och 1.c, bör utredas.

Erkännandet av judars, romers, samers, sverigefinnars och tornedalingars mänskliga rättigheter och frågan om eventuella utökade åtaganden i förhållande till olika konventioner är en viktig del i arbetet för dessa gruppers tillgång till lika rättigheter och möjligheter. DO vill dock i sammanhanget framhålla vikten av att utveckla en tydlig och utkrävbar lagstiftning, långsiktiga åtgärder och systematisk uppföljning för att motverka förekomsten av diskriminering och säkerställa efterlevnaden av Sveriges konventionsåtaganden.

Behov av förbättrade beslutsunderlag

DO har i huvudsak inget att erinra mot utredningens olika förslag om behoven av förbättrade beslutsunderlag. DO är positiv till utredningens förslag om att regeringen bör överväga behovet av en mer permanent funktion, som i samråd med de nationella minoriteterna, kan arbeta långsiktigt med frågor om förbättrade beslutsunderlag. Utredningens förslag tar sikte på datainsamling om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken, men DO menar att fokus bör vara på kunskapsutveckling om hur Sverige säkerställer de nationella minoriteternas mänskliga rättigheter utan diskriminering.

Beslut i detta ärende (LED 2017/526) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från experten Lars Lindgren.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Lars Lindgren, expert

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen