Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Konsumentrapporten 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att komma med synpunkter på belysningsområdet Tillgänglighet för funktionsnedsatta buss-och tågresenärer i Konsumentverkets rapport Konsumentrapporten 2018.

Med anledning av rapportens resonemang om definitioner av begreppet funktionsnedsättning vill DO uppmärksamma att diskrimineringslagen (2008:567), förkortad DL, innehåller en definition av begreppet funktionsnedsättning som är vidare än de fokus som valts för rapporten. Enligt DL är samtliga varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå att betrakta som funktionsnedsättningar.
DO har förståelse för att Konsumentverket har valt att avgränsa rapportens fokus men ser samtidigt ett problem med att grupper av personer med funktionsnedsättningar lämnas utanför analysen. DO saknar också ett resonemang angående varför rapporten har avgränsats till just dessa former av funktionsnedsättningar.

Under rubriken Förekomsten av funktionshinder i persontrafiken redogörs i rapporten hur personer med olika typer av funktionsnedsättningar möter eller inte möter problem vid användandet av persontrafik. Det framgår dock inte varifrån uppgifterna kommer.

Under samma rubrik uppges att de i rapporten uppräknande funktionsnedsättningarna har gemensamt att de ger upphov känslor av osäkerhet hos konsumenterna. Formuleringen antyder att osäkerheten hos konsumenterna är ett resultat av själva funktionsnedsättningarna. Om vad som menas istället är att osäkerhet uppstår i kontakten med en otillgänglig miljö föreslår DO att en annan formulering används.

DO ser positivt på de föreslagna åtgärderna som förefaller ägnade att förbättra tillgängligheten inom de områden som valts ut i rapporten. Behovet av att tillgänglighetsanpassa information och digitala kontaktvägar stämmer väl överens med vad DO har observerat i andra sammanhang i samband med myndighetens tillsynsarbete. Även de föreslagna åtgärderna gällande assistans svarar mot behov som DO har iakttagit inom tillsynsverksamheten.

Ett område utöver de som nämns i rapporten där DO har uppmärksamts på behovet av information till resenärer gäller driftstörningar i tillgänglighetsanordningar, exempelvis hissar. Resenärer som är i behov av tillgänglighetsanordningar för att förflytta sig inom stationsområdet eller vid av- eller ombordstigning behöver tillgång till information om eventuella driftsavbrott för att kunna planera sitt resande. Osäkerhet om huruvida exempelvis en hiss som resenären behöver använda är i fungerande skick kan leda till osäkerhet och till att resenären tvekar att resa med kollektivtrafiken.

I övrigt har DO inga synpunkter på belysningsområdet.

Beslut i detta ärende (LED 2017/587) har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Carl Lind.

Rickard Appelberg, enhetschef för rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende

Carl Lind, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen