Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO avgränsar sitt yttrande till frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhetsområde. DO har givet detta följande synpunkter.

Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade skapar förutsättningar för att eventuella missförhållanden eller brister i sådan verksamhet synliggörs. Att utsträcka detta skydd till att omfatta fler sådana verksamheter är därför en åtgärd som kan bidra till att diskriminering eller risker för diskriminering i offentligfinansierad verksamhet uppmärksammas, och i förlängningen, åtgärdas och förebyggs.

Från principiella utgångspunkter framstår det mot denna bakgrund som önskvärt att lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter så långt som möjligt ges ett vidsträckt tillämpningsområde med avseende på de verksamheter som omfattas. Med hänsyn till den närmare analys som i dessa delar redovisas i betänkandet har DO emellertid inga synpunkter på utredningens förslag.

Beslut i detta ärende (LED 2017/321) har fattats av diskriminerings-ombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Mira Hjelm Östh. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Peter Wråke deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Mira Hjelm Östh, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021
Till toppen