Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer

Diskrimineringsombudsmannen (DO) lämnar följande yttrande avseende ovanstående betänkande. DO begränsar sig till att lämna synpunkter som berör diskriminering.

Sammanfattning

DO välkomnar överlag betänkandets förslag avseende mer flexibla former för handläggning av och beslut om insatser till äldre personer.
I betänkandet omnämns i flera sammanhang behovet att i så lång utsträckning som möjligt säkerställa tillgången till jämlik såväl som jämställd omsorg. DO välkomnar detta med tillägget att dessa begrepp alltid bör beaktas i hänseendet att de båda inbegriper principen om icke-diskriminering.

Hälsofrämjande insatser

Utredaren föreslår att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att inrätta ett nationellt kompetenscentrum om äldre personer och psykisk hälsa. DO välkomnar detta med tillägget att myndigheten vill påtala vikten av att parallellt utveckla arbetet för att säkerställa att kunskap om äldres psykiska ohälsa ges utrymme i ordinarie processer och strukturer inom vård och omsorg. Det är centralt tör tillgången till en jämlik och jämställd vård och omsorg att frågor om psykisk ohälsa för äldre inte blir en isolerad sidofråga.

DO välkomnar vidare att Myndigheten för delaktighet (MFD) föreslås att kartlägga levnadsförhållanden och livssituationen för äldre personer med funktionsnedsättning. Även Socialstyrelsen föreslås göra en kartläggning av tillgången till rehabilitering på området. Det är särskilt välkommet att det i uppdragen ingår att uppmärksamma om det finns skillnader för personer under och över 65 år. DO påtalar i sammanhanget vikten av att dessa uppdrag genomförs i nära dialog med organisationer i civila samhället som företräder äldre och pensionärer.

Anhöriga

Vad gäller utredarens förslag att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att regelbundet följa upp hur stödet till anhöriga som vårdar närstående fungerar vill DO betona det positiva i att ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv särskilt beaktas i sammanhanget.

Boende

DO är positiv till förslaget att Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga om det finns skillnader mellan kommunerna vad gäller riktlinjer för och tillämpningen vad avser beviljandet av bistånd till särskilt boende och vilka orsaker som i så fall kan förklara dessa skillnader. Myndigheten välkomnar särskilt att det i uppdraget ingår kartläggning av om det finns skillnader i möjligheten att få plats i särskilt boende avseende kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller transidentitet, såväl som nationella minoriteter.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Olle Andersson Brynja, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021
Till toppen